Cariera

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT DE UN FUNCȚIONAR PUBLIC DIN CADRUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI-JUDEȚUL SĂLAJ

a)     Tip concurs: promovare în grad profesional
b)      Date privind funcția publică de execuție

Funcția publică pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional este:

–          Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului management instituțional – Compartiment monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice.

c)      Probele stabilite pentru examen:

 • selecţia dosarelor de înscriere;
 •  proba scrisă;
 • nterviul.

Examenul se va desfășura la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Sălaj.

d)      Condițiile de desfășurare a examenului:

 • dosarele de înscriere se depun la Compartimentul resurse umane în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului  la sediul și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 21.11.2018-10.12.2018, inclusiv;
 • selecţia dosarelor de înscriere pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare: în maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă – în data de 21 decembrie 2018, ora 9,00, la sediul Instituției Prefectului-județul Sălaj;
 • interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

e)      Condiții de participare și atribuții conform fișei postului

1. Condițiile de participare la examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 •  să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

2. Atribuțiile funcției de Consilier, clasa I, grad profesional principal sunt:

 •  Monitorizează progresul măsurilor şi acţiunilor cuprinse în Strategia naţională şi privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 •  Colectează şi centralizează rapoartele periodice de monitorizare şi evaluare pentru fiecare tip de serviciu comunal de utilităţi publice transmise de către autorităţile administraţiei publice locale;
 • Întocmeşte raportarea periodica sau ori de câte ori se solicită către UCM a progreselor făcute în implementarea strategiei şi a programelor de investiţii aferente, pentru fiecare tip de servicii de utilităţi publice realizate la nivelul ULM-urilor;
 • Aplică în teritoriu măsurile adoptate la nivel central pentru îndeplinirea angajamentelor României, incluse în planurile de implementare a acquisului comunitar şi a programelor operaţionale sectoriale cu impact asupra serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 •  Asigură legătura între Unitatea centrală de monitorizare şi Unităţile locale de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice alimentare cu apă, canalizare / epurare ape uzate, managementul deşeurilor, încălzire urbană prin sisteme centralizate,  transport public local de călători înfiinţate la nivelul judeţului;
 • Elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean, ai SPD , ai autorităţilor  administraţiei publice locale precum şi ai societăţii civile, Planul de măsuri judeţean, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeană;
 • Participă la realizarea în judeţ a programelor şi reformelor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene;
 • Gestionează informaţiile privind programele şi proiectele de finanţare derulate în judeţ;
 • Desfăşoară activităţi de informare a UAT şi cetăţenilor a programelor cu finanţare europeană;
 • Colaborează cu celelalte instituţii şi organisme care au rol în implementarea masurilor şi programelor finanţate din fonduri comunitare;
 • Asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor grupurilor de lucru, comisiilor sau             comitetelor constituite în cadrul instituţiei prefectului, potrivit legii.
 • Acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate și conducerea UAT-urilor pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central;
 • Verifică si soluționează în termenul legal sesizările, petițiile si reclamațiile repartizate.
 • Îsi insuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 • Inventariază si arhivează  documentele create.

f)       Bibliografia:

 • 1.      Constituția României, republicată;
 • 2.      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor public, republicată;
 • 4.      Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5.      Ordonanța Guvernului nr. 27/2002  privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6.      Legea nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7.      H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

g)      Data afișării: 21.11.2018

Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad profesional se pot obține de la secretarul Comisiei de examen din cadrul Compartimentului resurse umane, telefon 0260-615450 int. 29047.

PREFECT,
Florin Florian

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut organizat in data de 21.12.2018 (proba scrisa)
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultate finale